SenioriPC-palvelun sopimusehdot 1.5.2013

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Asiakas (Käyttäjä) sekä Practitec Oy (SenioriPC-palvelun tarjoaja, Espoo), jäljempänä Toimittaja.

1 Sopimuksen syntyminen , siirtäminen ja irtisanominen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on ostanut palvelun mahdollistavan tietokoneen ohjelmistoineen ja laajakaista palvelun Edustajalta. Sopimuksen siirtäminen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Toimittajan antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain, ilmoittamalla siirrosta hyvissä ajoin etukäteen asiakkaalle. Toimittajalla on myös oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Erikoistapauksissa, Sopimus voidaan siirtää toiselle käyttäjälle tai irtisanoa (esimerkiksi johtuen asiakkaan fysiologisista muutoksista tai rajoituksista jotka estää palvelun käyttämisen) yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

Sopimuksen siirroista veloitetaan hinnaston mukaiset siirtokulut sekä mahdollinen kotikäynnistä aiheutuva kulut hinnaston mukaan. Mahdollinen Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla SenioriPC-palvelun asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat www.senioripc.fi sivustolla. Suullisesti tai puhelimitse Sopimusta ei voi irtisanoa.

2 Palvelun maksaminen

Toimittaja laskuttaa asiakasta palvelusta kuuden kuukauden välein.

Jos Asiakkaan maksusuoritus puuttuu tai viivästyy on Toimittajalla oikeus maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku siirretään perintään, tulee Asiakkaan maksaa asiasta koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli Asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan Sopimus irtisanoa välittömästi, jolloin Asiakkaalta peritään sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät kaikki maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen, kahden kuukauden irtisanomisajalla.

3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksenmukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla joko itse tai alihankkijoiden avulla. Palvelun saatavuus vaihtelee alueittain. Toimittaja voi perustelluista syistä milloin tahansa kokonaan tai osittain rajoittaa palvelun käyttöä tai sen saatavuutta. Toimittaja toimittaa palvelun ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon Asiakkaan edut. Edellä olevasta huolimatta Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että joissakin tilanteissa palvelun (esimerkiksi puhelinneuvonnan, Asiakkaan laitteiden tai ohjelmistojen asennuksen tai tietokoneen, muun laitteen, verkon tai ohjelmiston korjauksen) sopimuksenmukainen suorittaminen ei ole mahdollista johtuen Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä.

4 Kolmannen osapuolenpalvelut

SenioriPC-palvelu voi tarjota Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää kolmannen osapuolen palveluja,(esim näköislehti) helposti suoraan SenioriPC-tietokonelta ilman erillistä kirjautumista kyseiseen palveluun. Mikäli, Asiakas käyttää kolmannen osapuolen palveluja, hän ymmärtää ja hyväksyy omien asiakastietojen luovuttamisen vastineeksi palvelun käytöstä.

5 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin.

Toimittaja myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen perusteella toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin joihin Toimittajalla on oikeudet. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Toimittajan tai kolmannen osapuolen (kuten ohjelmistojen tekijän tai edustajan) omaisuutta ellei muuta niiden lisenssiehdoissa mainita. Riippuen ohjelmiston lisenssiehdoista asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle, ellei sitä lisenssiehdoissa erikseen sallita. GPL-lisenssin alaisia ohjelmia asiakas saa GPL lisenssiehtojen mukaisesti muokata ja jakaa kolmansille osapuolille.

6 Palvelun viivästys ja seuraamukset viivästyksestä

Palvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai asiakkaan puolella olevasta seikasta. Jos toimitusajankohdasta ei ole sovittu, toimitus on vastaavasti viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa palvelupyynnön jälkeen. Seuraamukset palvelun viivästyksestä. Asiakkaalla on oikeus vaatia palvelun toimittamista, jollei palvelun toimittaminen ole Toimittajan kannalta kohtuutonta.

7 Palvelun virhe ja seuraamukset

Palvelussa on virhe, jos palvelu ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun eikä poikkeaminen johdu asiakkaan vastuulla olevasta seikasta taikka ylivoimaisesta esteestä.

Palvelun virhe arvioidaan palvelun luovutuksen ajankohdan mukaan tai jos luovutus viivästyy asiakkaan puolella olevasta syystä, Toimittajan tehtyä sen mitä palvelun luovutus siltä edellyttää. Toimittaja vastaa näiden ehtojen mukaisesti virheestä, joka palvelussa on ollut luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta tuon ajankohdan jälkeen.

Virheilmoitus. Asiakas ei saa vedota palvelun virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Toimittajalle kohtuullisessa ajassa siitä kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä Asiakasta vetoamasta virheeseen, jos Toimittaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai hyvän tavan vastaisesti. Virheen korjaaminen. Toimittaja korjaa virheen kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta ilman kustannuksia asiakkaalle. Toimittaja saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Hinnan alennus. Jos palvelun virhettä ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta tai jos virhe ei ole korjattavissa, eikä suorituksen uusiminen tule kyseeseen, asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

8 Vahinkojen korvaaminen.

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen palvelun viivästyksen tai virheen aiheuttamasta vahingosta. Toimittaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista vain, jos palvelun viivästys, virhe tai vahinko on aiheutunut Toimittajan tai sen edustajan huolimattomuudesta.

Vastuunrajoitus. Asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista. Vahinkoa ei myöskään korvata, jos Toimittaja osoittaa, että vahinko on aiheutunut Toimittajan tai sen edustajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Toimittaja ei korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tiedostojen ja/tai ohjelmistojen  häviämisestä tai rikkoontumisesta aiheutunutta vahinkoa. Toimittajalla ole mitään vastuuta, missään muodossa, mikäli tallennetut tiedon, jostain syystä katoavat tai ovat muuten Asiakkaan saavuttamattomissa. Asiakkaan tulee itse huolehtia tietojen säännöllisistä varmuuskopioista.

Huolenpitopalvelu pyrkii tekemään (mutta ei takaa niiden onnistumista), varmuuskopiot  Asiakkaan tietokoneen kotihakemistosta.

9 Sopimuksen muuttaminen

Toimittaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkailleen kuukautta etukäteen esim. sähköpostilla. Jos Asiakas kokee, että hänen etunsa ovat tästä johtuen oleellisesti heikentyneet, voi hän purkaa sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla.

10 Riitojen ratkaiseminen

Asiakkaalla on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden käsiteltäviksi.