Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Practitec Oy
Yhteystiedot: Olarinluoma13, 02200 Espoo

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Harri Väyrynen

3. Rekisterin nimi

SenioriPC-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, yhteydenpitoon, hoitoon sekä markkinointiin. Rekisteriin kirjattuja tietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakkaan antamia tietoja, käytetään SenioriPC-palvelun suunnitteluun ja jatkokehittämiseen. SenioriPC-asiakasrekisteriä käytetään omaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään markkinointiin (suoraan ja epäsuoraan), markkinatutkimuksiin sekä asiakaskilpailujen kohdentamiseen ja järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1. Asiakkaan ja käyttäjän (mikäli eri) tunnistamis- ja yhteystiedot sekä tilaamisen mahdollistavat tiedot:

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Syntymäaika
 • Katuosoite
 • Postikoodi
 • Postitoimipaikka
 • Äidinkieli
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Skype-osoite
 • Palvelun tilausajankohta
 • Palvelun toimitusajankohta
 • Toimitustyyppi
 • Toimitetut laitteet, sekä niiden tunnistustiedot
 • Laitteiden alkuperäiset käyttäjätiedot
 • SenioriPC palvelun tunnistamistieto (käyttäjätunnus ja sertifikaatti).

5.2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5.3. Asiakas- ja sopimussuhteen tiedot: SenioriPC-palvelun  yhteydenottohistoria ja niiden mahdolliset syyt, takuutiedot, asiakkaan tietokoneiden etäpalvelussa tarvittavat tiedot, laitteistojen ja palveluiden käyttötavat.

5.4. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

5.5. Lupatiedot ja -kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä sekä palvelun käytön aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle antamista tiedoista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa SenioriPC-palvelun joko suoraan tai valtuutetun edustajan kautta. Suoramarkkinointikielto lisätään asiakasrekisteriin, mikäli asiakas tekee siitä erillisen ilmoituksen. Henkilötietolain mukaan, sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erillinen suostumus.

Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, sekä asiakkailta ja käyttäjiltä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja tutkimuslaitosten rekistereistä, sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä kuten suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä.

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi välttämätöntä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

SenioriPC-asiakasrekisteri on sähköisessä muodossa ja asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Jokaisella  käyttäjällä on yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään ja käyttäjien tekemät  muutokset ja tietojen kysely voidaan jäljittää. SenioriPC-asiakasrekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.  Kaikilla asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan ja se on sijoitettu suljettuun konesaliin. Tietokannasta suoritetaan häiriötilanteiden varalle toistuvasti varmuuskopioita. Järjestelmä on suojattu ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan teknisin suojausmenetelmin.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Practitec Oy, Harri Väyrynen, Olarinluoma 13, 0220 Espoo

Kirjekuoreen merkintä: SenioriPC/henkilötietojen tarkistus